Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Prijzen
Alle genoemde prijzen in de shop bij Pure & Care Animal Food zijn inclusief BTW. Type- en
invoerfouten voorbehouden. Wij zullen echter zonder overleg met u geen ander bedrag factureren
dan op uw email-bevestiging vermeld staat. Wij factureren de prijs die op het moment van uw
bestelling actueel is. Aan het feit dat u op een eerder tijdstip een lagere prijs heeft gezien, kunt u
geen rechten ontlenen.

Totstandkoming van de overeenkomst
Zodra u uw bestelling heeft gedaan wordt deze door ons in dank aanvaard en verwerkt. Bestellingen
worden tussen 2 a 5 werkdagen geleverd.
Alle producten van Pure & Care Animal Food hebben wij normaal gesproken op voorraad. Mochten
wij door omstandigheden een product niet direct kunnen leveren, dan leveren wij in principe de rest
van uw bestelling uit en sturen het ontbrekende artikel zo spoedig mogelijk na. Heeft u haast met uw
bestelling en wilt u weten of wij het pakket dezelfde dag kunnen versturen? Bel ons dan even, dan
weet u precies waar u aan toe bent!

Nalevering
Indien wij een product uit de webshop moeten na leveren berekenen wij uiteraard geen extra
verzendkosten.
Aan toezeggingen met betrekking tot de termijn waarop wij een product denken te kunnen leveren,
kunnen geen rechten worden ontleend.

Retourneren
Retourzending is alleen mogelijk in overleg met Pure & Care. Retourzending waarvoor géén
afhaalafspraak is gemaakt, worden niet door ons geaccepteerd en verwerkt. Pure & Care Animal
Food neemt alleen ongeopende, ongebruikte producten, in de originele verpakking retour. De
verzendkosten van een retourzending is voor rekening van de klant (uitgezonderd inpakfouten, zie
voorwaarden hieronder).

Ruilen
Voor het ruilen van een artikel, adviseren wij u contact op te nemen met Pure & Care Animal Food .

Inpakfouten
Ondanks onze zeer zorgvuldige werkwijze, zijn inpakfouten onvermijdelijk. Wij verzoeken u om deze
binnen 4 dagen na bezorging per email info@pureandcareanimalfood aan ons te melden. Wij
behouden ons het recht voor om uw melding aan de hand van het gewicht van het pakket en de
interne controleformulieren te verifiëren. Wij zorgen er voor dat u het ontbrekende product binnen
2-5 werkdagen toegestuurd krijgt. Indien van toepassing, maken wij met u tevens een afspraak over
het afhalen van het foutief toegestuurde product.

Betaling
Online betalen U kunt in onze webshop online betalen met Ideal; u rekent hiermee af in uw eigen
vertrouwde bankomgeving met de eigen specifieke beveiliging van uw bank. Als u al internetbankiert
kunt u eenvoudig uw bestelling online afrekenen bij uw eigen bank. Wij zullen uw bestelling altijd
aanvaarden en uitvoeren. Indien de levertijd onverhoopt langer is dan toegezegd zullen wij contact
met u opnemen over eventuele terugstorting van het bedrag op uw rekening. Uiteraard kunt u bij
het uitblijven van een levering altijd contact met ons opnemen en verzoeken om het bedrag terug te
storten; wij zullen binnen 2 werkdagen gehoor geven aan dit verzoek.

Productinformatie
In de Pure & Care Animal Food webshop zullen wij altijd de laatst beschikbare informatie over een
product vermelden. Op grond van nieuwe inzichten, de beschikbaarheid van grondstoffen of
aanpassingen in de wetgeving blijven fabrikanten producten verbeteren en aanpassen. Niet altijd
worden wij daar direct van op de hoogte gesteld waardoor het voor kan komen dat de informatie op
de website af kan wijken van de informatie die u bij of op het product aantreft.

Aansprakelijkheid
Pure & Care Animal Food aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door u geleden schade die het
gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van onze verbintenis of uit
onrechtmatige daad, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door onze verzekering wordt
gedekt. Indien onze verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet
door de verzekering is gedekt, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de netto factuurwaarde van
hetgeen door ons had moeten worden geleverd, dan wel tot het bedrag dat wij ter zake
daadwerkelijk op derden verhalen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door
overschrijding van de leveringstermijn. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt
door, of het gevolg is van een gebrek in de van ons gekochte zaken (gevolgschade). Wij zijn niet
aansprakelijk voor onjuist gebruik van de bij ons aangeschafte producten.

Klachten, geschillen en toepasselijk recht
Mocht u ondanks onze zorg klachten hebben over de producten, of over onze dienstverlening, dan
verzoeken wij u deze klachten schriftelijk of per email ( info@pureandareanimalfood) aan ons
kenbaar te maken. Wij zullen er alles aan doen om met u tot een passende oplossing te komen.
Mochten wij niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wijzen wij u op de mogelijkheid om de
klacht voor te leggen aan de consumentenbond. Eventuele geschillen in Nederland dienen te worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almelo of de bevoegde rechter in uw kanton of
arrondissement. Op alle met ons gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Overmacht
Pure & Care Animal Food heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering
van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke
tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat
Pure & Care Animal Food gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven
omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder
overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Pure & Care Animal Food kan worden
toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling
of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

 

Contactgegevens:

Pure & Care Animal Food
Anouschka de Vries

Meekmawei 17
9074 TJ Hallum

06 – 31 95 76 80

info@pureandcareanimalfood.nl

Overige gegevens:

KvK nummer 74360647

Bank KNAB: NL40KNAB0258758228

Volg ons op social media: